เมื่อต้องคุยเรื่องบ้านกับสถาปนิก ตอนที่ 3 : สัญญา งวดงาน และการจ่ายค่าบริการวิชาชีพสถาปนิก

Posted on: ตุลาคม 2, 2016, by :

สัญญาจ้างงานจัดทำขึ้นโดยสถาปนิก โดยมีการทำข้อตกลงกันก่อนร่างสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้าง (เจ้าของบ้าน) กับผู้รับจ้าง (สถาปนิก) นอกจากนี้จะมีพยานเซ็นรับรองเอกสารท้ายฉบับ โดยเอกสารนี้ เจ้าของบ้านและสถาปนิกจะเก็บไว้ฝ่ายละชุด

เนื้อหาในเอกสารสัญญาว่าจ้างประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

  • 1.รายละเอียดระหว่างผู้ว่างจ้าง และผู้รับจ้าง เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อ เป็นต้น
  • 2.ขอบเขตงาน กำหนดขอบเขตงานที่สถาปนิกจะต้องรับผิดชอบ เช่น งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมงานระบบ เป็นต้น
  • 3.แผนงานดำเนินการ การวางเค้าโครงแบบร่าง แบบก่อสร้าง การประกวดราคา การก่อสร้าง และการส่งมอบเอกสาร
  • 4.งวดงานและการจ่ายค่าบริการวิชาชีพ แบ่งจ่ายค่าบริการวิชาชีพแต่ละงวดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ตกลงกัน
  • 5.ข้อตกลงอื่นๆ เกี่ยวกับรายละเอียดแบบและกรรมสิทธ์แบบบ้าน การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาว่าจ้าง การผิดสัญญาการทำงาน และระยะกำหนดการทำงาน ฯลฯ

7

โดยปกติแล้ว สัญญาจะครอบคลุมระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เขียนแบบร่าง จนได้แบบก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการว่าจ้างในสัญญา เช่น ว่าจ้างออกแบบสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว หรือว่าจ้างออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทุกระบบ นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ เช่น การจัดทำเอกสารรายการแสดงปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) การช่วยเหลือเจ้าของบ้านดำเนินงานขออนุญาตที่หน่วยงานราชการ การเข้าตรวจรับงานก่อสร้างตามงวดงาน การว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น

สำหรับการจ่ายเงินค่าบริการวิชาชีพสถาปนิกในการออกแบบบ้าน มักคิดจากราคาประเมินค่าก่อสร้างในปัจจุบัน โดยเป็นอัตราเหมารวมการออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานวิศวกรระบบที่เกี่ยวข้อง จากค่าบริการวิชาชีพสถาปนิก  จะถูกชำระเป็นงวดๆ ตามที่เจ้าของบ้าน และสถาปนิกตกลงกัน ซึ่งไม่มีกฎกำหนดว่าแต่ละงวดงานจะต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ขึ้นอยู่กับการตกลงกันในสัญญาจ้างงาน

ตัวอย่างเช่น
งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 5% จากค่าบริการวิชาชีพ เมื่อทำการเซ็นสัญญาว่าจ้าง
งวดที่ 2 จ่ายร้อยละ 25% จากค่าบริการวิชาชีพ เมื่อสถาปนิกส่งมอบเอกสารการวางเค้าโครงการออกแบบ และการออกแบบขั้นต้นแล้วเสร็จ
งวดที่ 3 จ่ายร้อยละ 30% จากค่าบริการวิชาชีพ เมื่อสถาปนิกส่งมอบเอกสารแบบร่างขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ
งวดที่ 4 จ่ายร้อยละ 40% จากค่าบริการวิชาชีพ เมื่อสถาปนิกจัดทำแบบก่อสร้างพร้อมรายการประกอบแบบแล้วเสร็จ

  • สำหรับงวดงาน และเปอร์เซ็นต์การแบ่งจ่ายชำระข้างต้นถือได้ว่าค่อนข้างเป็นธรรมระหว่างเจ้าของบ้านและสถาปนิก ทั้งนี้สามารถต่อรอง หรือปรับอัตราการจ่ายค่าบริการได้ โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตงานที่ตกลงกัน ซึ่งเงินที่เจ้าของบ้านได้จ่ายให้แก่สถาปนิกไปนั้น จะถูกนำไปเฉลี่ยแบ่งจ่ายแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบตามที่ตกลงกัน เช่น วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบ นักเขียนแบบ เป็นต้น เรียกได้ว่าคุ้มค่าสำหรับการจ้างสถาปนิกดีดีสักคน เพราะนอกจากจะออกแบบบ้านให้แล้ว เขายังต้องติดต่อ จัดหาวิศวกร หรือประสานงานกับบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบบ้านให้ เท่านี้ คุณก็จะได้บ้านในฝันที่ถูกใจ ตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกตารางเมตร

ทราบกันอย่างนี้แล้ว หากจ้างสถาปนิกมาออกแบบบ้านให้ ควรตกลงและทำความเข้าใจเรื่องสัญญาจ้างให้ตรงกัน เพราะหากเราเป็นเจ้าของบ้านที่เตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว เชื่อว่าสถาปนิกก็จะทำงานให้เราออกมาได้ดีเช่นกัน

a-1