ได้รับแบบบ้านฟรี จะนำมาสร้างบ้านเลยได้หรือไม่?

Posted on: กันยายน 29, 2016, by :

แบบบ้านสำเร็จรูปที่ได้มาฟรีนั้น หากจะนำมาใช้สร้างบ้านจริงโดยผ่านการขออนุญาตอย่างถูกต้องได้ มักจะต้องดำเนินการจัดทำแบบเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่างๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ หากจะให้ได้แบบบ้านที่ละเอียดมากพอเพื่อความราบรื่นในการก่อสร้างและอยู่อาศัยใช้งานในอนาคตได้ดีนั้น ควรต้องพึ่งความชำนาญของสถาปนิกและวิศวกรในการทำแบบที่ละเอียดและเหมาะสมยิ่งขึ้น
การสร้างบ้านที่ดีย่อมต้องมี “แบบบ้าน” โดย (ว่าที่) เจ้าของบ้านสามารถจ้างสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบบ้านให้ ในขณะเดียวกัน เจ้าของบ้านอาจมีข้อสงสัยว่า หากได้รับแบบบ้านฟรีเป็นเล่ม หรือหาแบบตามหนังสือ ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต จะนำมาให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างบ้านเลยได้หรือไม่ ?

t-2

  • ในการขออนุญาตจำเป็นต้องใช้ “แบบขออนุญาตก่อสร้าง” ที่มีการแสดงรายละเอียดตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดไว้ ในส่วนนี้แบบบ้านฟรีทั่วไปมักมีให้ไม่ครบ โดยเฉพาะแบบสำคัญที่ต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ (ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และรูปแบบที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง) เช่น แบบโครงสร้างพร้อมรายการคำนวณ แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย แบบและจำนวนห้องน้ำห้องส้วม การจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ แบบระบบประปาและสุขาภิบาล ฯลฯ
  • ดังนั้น อย่างน้อยที่สุด เจ้าของบ้านที่ต้องการใช้แบบบ้านฟรี จะต้องอาศัยผู้มีความชำนาญในการจัดทำแบบขออนุญาตก่อสร้าง รวมถึงผ่านการตรวจสอบพร้อมเซ็นอนุมัติจากทั้งวิศวกรและสถาปนิกผู้มีใบประกอบวิชาชีพด้วย ก่อนที่จะยื่นขออนุญาต
  • หลังจากยื่นขออนุญาตก่อสร้างผ่านแล้ว หากนำแบบบ้านที่มี “ไปใช้ก่อสร้างบ้านทันที” เจ้าของบ้านมักต้องเจอปัญหายุ่งยาก ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้าง ระหว่างขั้นตอนการสร้างบ้าน ไปจนถึงตอนก่อสร้างแล้วเสร็จ ยิ่งไปกว่านั้น ยังอาจกระเทือนไปถึงปัญหาขณะอยู่อาศัยใช้งานในอนาคตด้วย เพราะถึงแม้ว่าแบบบ้านจะผ่านการตรวจสอบพร้อมเซ็นอนุมัติโดยวิศวกรและสถาปนิก รวมถึงได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโดยหน่วยงานทางราชการแล้ว แต่ก็เป็นเพียงการลงรายละเอียดเบื้องต้นที่เพียงแค่ “ผ่านเกณฑ์ขออนุญาตอย่างถูกกฎหมาย” เท่านั้น
  • ปัญหาที่มักต้องเจอเป็นอันดับแรกคือ เมื่อต้องวางแผนก่อสร้างบ้าน การจัดทำรายการวัสดุที่ต้องสั่งซื้อพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้าง จะทำได้ลำบาก เนื่องจากการสเปควัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด ต่อมาเมื่อถึงขั้นตอนดำเนินงาน จะพบว่าการก่อสร้างโดยปราศจาก “แบบสถาปัตยกรรม[” ที่จัดทำโดยสถาปนิกนั้น ย่อมขาดการระบุรายละเอียดการก่อสร้างและการติดตั้งวัสดุอย่างละเอียด ทำให้การจบงานตามรอยต่อของวัสดุต่างชนิดกันอาจมีปัญหา และเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาขณะก่อสร้าง หรือเกิดปัญหาการใช้งานในภายหลังได้ นอกจากนี้ ตำแหน่งและทิศทางพื้นที่ใช้สอยที่กำหนดไว้ในแบบบ้านฟรี บางครั้งก็ไม่เหมาะกับที่ดินของเรา เช่น ห้องที่ใช้งานบ่อยๆ อย่างห้องนอน ห้องนั่งเล่น ไปอยู่ติดกับทิศตะวันตกที่โดดแดดส่องอย่างแรงยามบ่าย ในขณะที่ห้องครัวอยู่ในตำแหน่งลมพัดเข้า ทำให้กลิ่นควันฟุ้งกระจายเต็มบ้าน เป็นต้น
  • ปัญหาอีกเรื่องที่สำคัญคือ แบบงานระบบลงรายละเอียดเชิงลึก ทั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ สเปคของอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า พร้อมชนิดและขนาดของสายไฟที่เหมาะสม ตามประเภทและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่กำหนดไว้ ระบบประปาและสุขาภิบาล ซึ่งแสดงขนาดและตำแหน่งถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ พร้อมแนวการเดินท่อน้ำดีน้ำเสียที่เหมาะสม รวมถึงระบบการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย (ถ้ามี) เช่น กล้องวงจรปิด โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งควรระบุตำแหน่งเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ลงในแบบให้ครบถ้วนด้วย สิ่งเหล่านี้มีผลมากต่อความราบรื่นในการอยู่อาศัยใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เน้นความเรียบร้อยสวยงาม แต่รายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มักไม่ระบุไว้ในแบบขออนุญาตทั่วไป หากมิได้ว่างจ้างผู้ชำนาญให้รับผิดชอบจัดทำส่วนนี้โดยตรง
  • จะเห็นได้ว่า หากเจ้าของบ้านต้องการใช้แบบบ้านฟรีในการก่อสร้างโดยผ่านกระบวนการข้างต้นนั้น ควรใส่ใจศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างและขั้นตอนการสร้างบ้านให้มากพอสมควร รวมถึงเลือกผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ สามารถไว้ใจได้ เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งขณะก่อสร้างและอยู่อาศัย ทั้งนี้ หากเป็นไปได้ อยากแนะนำให้เจ้าของบ้านว่าจ้างสถาปนิกในการปรับปรุงแบบบ้านฟรีที่ได้มาให้ลงตัว พร้อมจัดทำ “แบบสถาปัตยกรรม” เพื่อการก่อสร้างที่สะดวกแม่นยำ รวมถึงว่าจ้างวิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบต่างๆ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ในการจัดทำแบบงานระบบอย่างละเอียดที่เหมาะสมกับการใช้งานของสมาชิกในบ้าน ทั้งหมดนี้เพื่อความราบรื่นในขั้นตอนการสร้างบ้านและอยู่อาศัยใช้งานในระยะยาว

t-1