คำนวณค่าบริการวิชาชีพสถาปนิก ก่อนออกแบบบ้าน

Posted on: ตุลาคม 2, 2016, by :

หลายคนอาจทราบกันดีว่า สถาปนิกคือ ผู้ออกแบบบ้านเพื่อให้ได้ฟังก์ชันที่ลงตัว เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของแต่ละพื้นที่ในบ้าน ตอบสนองความต้องการของทุกคนในบ้าน รวมทั้งมีความสวยงามตามสไตล์และรสนิยมของเจ้าของบ้านอีกด้วย แต่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ สถาปนิกเอง เป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานก่อสร้าง สามารถเขียนแบบก่อสร้าง รวมถึงวางแผนในการก่อสร้าง และเข้าไปตรวจดูงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้งานออกมามีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นสถาปนิกจึงเป็นหนึ่งบุคคลที่มีบทบาทต่อการสร้างบ้านทั้งหลังไม่แพ้วิศวกรหรือช่างผู้รับเหมาเลยทีเดียว
6-2
เจ้าของบ้านหลายคนพร้อมและเต็มใจที่จะใช้บริการงานออกแบบจากสถาปนิก เนื่องจากเชื่อมั่นว่าบ้านที่ออกแบบโดยสถาปนิกนั้นจะมีความเฉพาะตัวตรงตามใจแถมยังสวยงามอีกด้วย โดยแบบที่สถาปนิกเขียนออกมานั้น บ้างก็รู้จักกันดีว่า “พิมพ์เขียว” หรือที่เรียกว่า “แบบก่อสร้าง” คือแบบชุดเดียวกับที่ใช้ในการขออนุญาตและนำไปก่อสร้าง รวมถึงสามารถตรวจสอบงานก่อสร้างของช่างผู้รับเหมาว่าได้ก่อสร้างตรงตามแบบหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่หน้างาน ก็จะมีการทำแบบแก้ไขซึ่งจัดทำโดยผู้รับเหมาที่สุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านจะได้แบบบ้านที่เรียกว่า “แบบ As-Built” ซึ่งตรงกับบ้านที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (แบบ As-Built มักจะจัดทำในกรณีที่ระบุไว้ในสัญญา และส่วนมากจะเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่)

การออกแบบของสถาปนิกจะมีค่าบริการวิชาชีพในการเขียนแบบก่อสร้าง หรือที่เจ้าของบ้านมักคุ้นเคยกันในชื่อเรียกว่า ค่าเขียนแบบ หรือ ค่าจ้างสถาปนิก ซึ่งใน “คู่มือสถาปนิก พ.ศ.2547” มีแนวปฏิบัติหลายวิธี โดยวิธีที่นิยมใช้กันมากคือ การคิดค่าบริการวิชาชีพในอัตราร้อยละจากการประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้จะเป็นค่าก่อสร้างอาคารเท่านั้น ยังไม่รวมค่าตกแต่งภายใน)

ทั้งนี้จะคิดค่าบริการเป็นลักษณะขั้นบันได เช่น ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 1 หลัง มีงบประมาณ 15 ล้านบาท
10 ล้านบาทแรก คิด 7.5% คิดเป็นเงิน 750,000 บาท
5 ล้านบาทที่เหลือ คิด 6% คิดเป็นเงิน 300,000 บาท
ดังนั้น หากมีงบประมาณ 15 ล้านบาท ค่าบริการวิชาชีพสถาปนิกจะอยู่ที่ 1,050,000 บาท โดยสถาปนิกจะเบิกจ่ายค่าบริการเป็นงวดงาน ดังนี้

Print

งวดที่ 1 อัตราร้อยละ 5 ของค่าบริการวิชาชีพ เมื่อสถาปนิกตกลงเข้าทำงาน
งวดที่ 2 อัตราร้อยละ 20 ของค่าบริการวิชาชีพ เมื่อสถาปนิกส่งมอบเอกสารการวางเค้าโครงการออกแบบและการออกแบบร่างขั้นต้นแล้วเสร็จ
งวดที่ 3 อัตราร้อยละ 20 ของค่าบริการวิชาชีพ เมื่อสถาปนิกส่งมอบเอกสารแบบร่างขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ
งวดที่ 4 อัตราร้อยละ 40 ของค่าบริการวิชาชีพ ระหว่างดำเนินการออกแบบรายละเอียด โดยสถาปนิกจะเบิกเป็นงวด ๆ ตามที่ตกลงกัน
งวดที่ 5 อัตราร้อยละ 15 ของค่าบริการวิชาชีพ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยสถาปนิกจะเบิกเป็นงวด ๆ ตามที่ตกลงกัน

วิธีการคิดค่าเขียนแบบข้างต้นเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติร่วมกันระหว่างลูกค้าและสถาปนิก แต่ไม่ใช่กฏหมายหรือข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ เพราะอาจมีการต่อรองลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขอื่นๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนและวิธีการนี้ถือได้ว่ามีความเป็นธรรมพอควรกับทั้งลูกค้าและสถาปนิก เพื่อให้สถาปนิกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อให้เจ้าของบ้านได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี