การรังวัดที่ดินคืออะไร

Posted on: ตุลาคม 2, 2016, by :

การรังวัดที่ดิน คือ การขอให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน มาตรวจสอบหลักเขตที่ดินและยืนยันขนาดของที่ดินในโฉนด โดยการวัด ปักเขต คำนวณ เพื่อให้ทราบที่ตั้ง แนวเขตที่ดิน หรือหาอาณาเขตที่แน่นอนของที่ดิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะแม้จะมีโฉนดที่ดินยืนยัน แต่หากไม่เจอหลักเขตก็จะกลายเป็นโฉนดเลื่อนลอยไป ดังนั้น เจ้าของที่ดินจึงควรทำรังวัดทุกๆ 10 ปี เป็นการตรวจสอบยืนยันว่าหลักหมุดและอาณาเขตที่ดินยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมหรือไม่

การรังวัดที่ดินเป็นหน้าที่ของใคร
“เจ้าของบ้าน” จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินและออกค่าใช้จ่ายในการรังวัด โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรังวัดขนาดพื้นที่ และหาตำแหน่งหลักหมุด นอกจากนี้ควรให้สถาปนิกมาวัดขนาดที่ดินจากหมุดเขต เพื่อให้ได้ขอบเขตบ้านที่ถูกต้องก่อนจะลงมือออกแบบ เนื่องจากการวัดขอบเขตจากโฉนดที่ดินเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้

2-2

ขั้นตอนการขอทำรังวัด

1. ยื่นเอกสารต่อสำนักงานที่ดินในจังหวัดนั้นๆ ประกอบด้วย

  • 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • 1.2 โฉนดที่ดิน หรือหนังสือการรองรับทำประโยชน์ที่ดิน

2. นัดหมายวันเวลา สถานที่ และประเมินค่าใช้จ่าย

3. เจ้าหน้าที่จะใช้กล้องสำรวจเพื่อเก็บรายละเอียดรูปแปลงที่ดิน ซึ่งเจ้าของบ้านควรถ่ายรูปแนวเขตไว้เป็นหลักฐานด้วย

4. เจ้าหน้าที่นัดวันรับโฉนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

2-1
ขั้นตอนการทำรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่

1. หาหลักเขต และใช้กล้องวัดมุม Theodolite (หาระยะแนวราบและแนวดิ่ง) ร่วมกับเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Distance Meter (EDM) โดยวัดระยะจากการสะท้อนคลื่นอินฟาเรต บางหน่วยงานอาจใช้ร่วมกับ GPS (หาค่าพิกัดแผนที่) เมื่อเจ้าหน้าที่ชี้จุดหลักหมุด เราสามารถใช้ท่อนไม้ปักเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตและถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

2. เจ้าหน้าที่นำผลที่ได้จากภาคพื้นดิน มาทำรายการคำนวณ เพื่อเขียนแผนที่และรายละเอียด

3. หลังจากโฉนดแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะเรียกเจ้าของที่ดินไปตรวจสอบและรับโฉนด